RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI (INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH)

 1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Jagiełło , tejemnicezdrowia.com, NIP 9451384728.

Kontakt: tel.609-124 391, e-mail d.jagiello@kki.pl, adres Węgrzce A10/50 , 32-086 Węgrzce

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów lub innych osób odwiedzających serwis internetowy,  przekazane w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego oraz w związku z wysyłką newslettera lub zamieszczenia opinii o produkcie. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.
 2. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
  1. za zgodą Klientów lub innych osób odwiedzających serwis internetowy w celu wysłania newslettera lub zamieszczenia opinii o produkcie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))
  2. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego, jak również realizacji uprawnień z nią związanych tj. odstąpienie, rękojmia, reklamacja, kontakt z Klientem itp. (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 4. Podstawa przekazania danych – dane Klienta lub osoby odwiedzającej serwis internetowy przekazywane są przez nich dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne do otrzymania newslettera, zamieszczenia opinii lub dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego i realizacji uprawnień z nią związanych tj. odstąpienie, rękojmia, reklamacja, kontakt z Klientem itp. 
 5. Klient lub osoba odwiedzająca serwis internetowy nie ma obowiązku prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości otrzymania newslettera, zamieszczenia opinii, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego lub realizacji uprawnień z nią związanych tj. odstąpienie, rękojmia, reklamacja, kontakt z Klientem itp. 
 6. Administrator może przekazać dane swoim pracownikom lub zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 7. Okres przechowywania danych osobowych będzie wynosił nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń lub nie dłużej niż jest to określone prawem.
 8. Klientowi lub osobie odwiedzającej serwis  internetowy przysługuje prawo do:
  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do swoich danych osobowych
  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  3. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  4. wniesienia sprzeciwu:
 • gdy zaistnieją przyczyny związane z ich szczególną sytuacją, a przetwarzanie ich danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 1. W zakresie przetwarzania danych Klientów lub innych osób odwiedzających serwis internetowy nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 • Udostępnij na:
 • facebook.com